Act aditional nr.1 din data de 17.08.2023

la REGULAMENTUL CAMPANIEI „Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine”

(15 august 2023– 15 septembrie 2023)

 

Oraganizatorul campaniei promotionale “Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine” (denumita in continuare „Campania”), CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL, cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii nr. 661, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comerţului J29/991/2000, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J29/991/2000, cod unic de inregistrare 13533870, cod de inregistrare fiscala RO13533870, denumita in cele ce urmeaza "Organizatorul"a hotarat in conformitate cu dispozitiile art.3.2 din Regulament, incheierea prezentului Act Aditonal la Regulamentul CAMPANIEI „Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine”, in urmatoarele conditii:

            Articolul 1. Articolul 2.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

            “2.2 Inscrierea in Campanie se va face dupa cumpararea în valoare de minimum 10 lei a Produselor Participante din gama Salam Săsesc Cris-Tim a Organizatorului, din oricare dintre magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market situate pe teritoriul Romaniei, exclusiv in perioada campaniei si prin completarea unui formular de inscriere online prin accesarea website-ului www.concurs.cristim.ro.”

            Articolul 2. Punctul 1 al articolului 5.1.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

            “1. Participantul trebuie sa achizitioneze pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei, adica intre 15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, în valoare de minimum 10 lei, Produsele Participante ce sunt mentionate la Sectiunea 6 mai jos, din oricare dintre magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market situate pe teritoriul Romaniei si sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitionarea în valoare de minimum 10 lei a Produselor Participante la Campanie, in perioada de desfasurare a acesteia (pe bonul fiscal sa fie trecute/individualizate, clar, cu denumirea specifica, Produsele Participante în valoare de minimum 10 lei).”

            Articolul 3. Articolului 5.2.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

            “5.2.2 Sa cumpere în valoare de minimum 10 lei Produse Participante la Campanie, in perioada Campaniei, din oricare dintre magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market situate pe teritoriul Romaniei, pe acelasi bon fiscal.”

            Articolul 4. Articolului 6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

            “6.1 In campanie participa urmatoarele produse ale Organizatorului din gama Salam Săsesc Cris-Tim, comercializate in oricare dintre magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market situate pe teritoriul Romaniei, in perioada Campaniei, respectiv 15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, numite in continuare “Produse Participante”:

            Articolul 5. Articolului 6.4. se modifica si va avea urmatorul continut:

            “6.4 Produsele Participante la Campanie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil, din oricare dintre magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante situate pe teritoriul Romaniei.”

            Articolul 6. Anexa nr.2 se elimina integral.

            Celelalte clauze ale campaniei promotionale “Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine”  raman neschimbate si valabile, prezentul act aditional facand parte integranta din acesta, completand in mod corespunzator clauzele regulamentului.

            Prezentul act aditional a fost intocmit in doua exemplare originale, astazi, 17.08.2023.

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine”

15 august 2023– 15 septembrie 2023

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine” (denumita in continuare „Campania”) este societatea  CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL, cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii nr. 661, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comerţului J29/991/2000, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J29/991/2000, cod unic de inregistrare 13533870, cod de inregistrare fiscala RO13533870, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

1.2. Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil pe website-ul www.concurs.cristim.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa de corespondenta a acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus cat si in baza solicitarii persoanelor interesate transmisa catre adresa de e-mail info@cristim.ro, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei, societatea  Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, numita in cele ce urmeaza “Agentia” sau Imputernicitul. Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.concurs.cristim.ro, fiind in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numiti in continuare impreuna ori separat ca atare ca “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI OBIECTUL  CAMPANIEI

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul www.concurs.cristim.ro in conformitate cu prezentul Regulament al
Campaniei.

2.2 Inscrierea in Campanie se va face dupa cumpararea în valoare de minimum 10 lei a Produselor Participante din gama Salam Săsesc Cris-Tim a Organizatorului, din magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante (magazine de pe teritoriul Romaniei, ce sunt mentionate in Anexa 2, parte integranta a Regulamentului Campaniei), exclusiv in perioada campaniei si prin completarea unui formular de inscriere online prin accesarea website-ului www.concurs.cristim.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura zilnic in perioada 15 august 2023 ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023 ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Orice inscriere in Campanie inainte de data 15 august 2023, ora 09:00:00 sau dupa data de 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, nu va fi luata in considerare in prezenta Campanie.

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site a actelor aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul
derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La aceasta Campanie  poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani
impliniti pana la data inceperii campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala  inregistrat  la  Administratia  Financiara), denumiti in continuare ’’Participanti’’, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei, ai magazinelor partenere si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2. Inscrierea in Campania promotionala presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile exceptate mentionate in art. 4.1. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

4.4. Se vor valida numai inscrierile Participantilor care raspund conditiilor de inscriere in Campanie si care isi ofera datele reale de identificare.

4.5. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost fraudata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie Participantii care au comis frauda, de a nu le acorda ori de a retrage acestor Participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia, si totodata, de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa achizitioneze pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei, adica intre 15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, în valoare de minimum 10 lei, Produsele Participante ce sunt mentionate la Sectiunea 6 mai jos, din magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante (magazine de pe teritoriul Romaniei, mentionate in Anexa 2, parte integranta a Regulamentului Campaniei) si sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitionarea în valoare de minimum 10 lei a Produselor Participante la Campanie, in perioada de desfasurare a acesteia (pe bonul fiscal sa fie trecute/individualizate, clar, cu denumirea specifica, Produsele Participante în valoare de minimum 10 lei);
 2. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 3. Participantul trebuie sa acceseze website-ul campaniei www.concurs.cristim.ro, in perioada campaniei (15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59) si sa completeze formularul de inscriere.
 4. Inscrierea in Campanie se va face prin completarea de catre Participant a urmatoarelor date personale regasite in formularul de inscriere in campanie:
  • Nume
  • Prenume
  • Nr de telefon mobil
  • E-mail
  • Magazin participant
  • Nr bon fiscal;
  • Data bon fiscal
  • Incarcarea pozei bonului fiscal
 5. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 6. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila din Romania: Orange, Vodafone, Telekom si/sau Digi;
 7. Un Participant unic este identificat prin nume, prenume si/sau numar de telefon mobil si/sau adresa de e-mail si poate inscrie mai multe numere de bon pe toata perioada Campaniei, limitandu-se la maxim 3 bonuri fiscale intr-o zi.
 8. Participantul trebuie sa pastreze bonul inscris in Campanie, in original, in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat produsele achizitionate sa fie vizibile si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie; pe bon trebuie sa apara, clar, cu denumirea specifica, minimum un produs participant în valoare de minimum 10 lei, magazinul emitent si data achizitiei;
 9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita, pentru validarea oricarui premiu, bonul inscris in Campanie, in original pe suportul pe care a fost tiparit.
 10. In Campanie sunt acceptate doar bonurile fiscale emise de pe teritoriul Romaniei, de . magazinele participante mentionate in Anexa 2, parte integranta a Regulamentului Campaniei.
 11. Un Participant poate inscrie in Campanie o singura data acelasi bon fiscal.
 12. Un Participant nu poate inscrie un bon de mai multe ori indiferent ca pe bon se regasesc mai multe Produse Participante.
 13. Un bon fiscal poate fi inscris o singura data in Campanie.

 

5.2 Modalitatea de inscriere in Campanie

Pentru inscrierea in Campanie, Participantii trebuie:

5.2.1 Sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

5.2.2 Sa cumpere în valoare de minimum 10 lei Produse Participante la Campanie, in perioada Campaniei, din magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante (magazine de pe teritoriul Romaniei, ce sunt mentionate in Anexa 2 a Regulamentului Campaniei), pe acelasi bon fiscal.

5.2.3 Sa pastreze bonul fiscal in original, care atesta achizitia în valoare de minimum 10 lei a Produselor Participante din gama Salam Săsesc Cris-Tim, in perioada Promotiei, din magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante, pentru validare, in cazul in care sunt desemnati castigatori.

5.2.4 Sa acceseze website-ul www.concurs.cristim.ro.

5.2.5 Sa completeze in perioada 15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, formularul de inscriere care contine urmatoarele date:

(*) Declar pe propria raspundere ca am varsta de minim18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

(**) Confirm ca am fost informat, am citit si am inteles Regulamentul Campaniei si informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul  pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL si persoanele imputernicite de catre aceasta in scopul participarii la Campanie, al desemnarii castigatorilor acesteia si al acordarii premiilor in conditiile Regulamentului acesteia.

Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie .

Obligatoriu, Participantul trebuie sa incarce poza bonului fiscal pe website-ul www.concurs.cristim.ro (poza trebuia sa aiba maxim 4MB si trebuie, obligatoriu, sa fie in format .jpg, .jpeg si/sau .png. Orice alt format al imaginii sau alt tip de document NU va putea fi incarcat pe website).

Nu vor fi luate in considerare numerele de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre urmatoarele retelele de telefonie mobila din Romania - Telekom, Orange, Vodafone sau Digi Mobil.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „TRIMITE”.

 

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

6.1 In campanie participa urmatoarele produse ale Organizatorului din gama Salam Săsesc Cris-Tim, comercializate in magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante (magazine de pe teritoriul Romaniei, mentionate in Anexa 2 a Regulamentului Campaniei), in perioada Campaniei, respectiv 15 august 2023, ora 09:00:00 – 15 septembrie 2023, ora 23:59:59, numite in continuare “Produse Participante”:

6.2 Produsele Participante NU vor avea un design special care anunta Campania.

6.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate de Produse Participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

6.4 Produsele Participante la Campanie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil, din magazinele Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market participante (magazine de pe teritoriul Romaniei, mentionate in Anexa 2 a Regulamentului Campaniei).

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara lei, TVA inclus

Valoare totala lei, cu TVA inclus

1.

Card Cadou Carrefour

10

500

5000

TOTAL PREMII

10

5000 lei, cu TVA inclus

 

Specificatiile premiilor:

Card Cadou Carrefour

7.2 In cadrul acestui concurs se vor acorda 10 premii, fiecare premiu constand intr-un Card Cadou Carrefour in valoare de 500 lei, cu TVA inclus. Valoarea totala a premiilor este 5000 lei, cu TVA inclus.

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant va putea fi desemnat castigator o singura dată pe durata acestui Concurs si poate castiga un singur premiu dintre cele enumerate la art. 7.1.

7.5. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca un Participant a mai fost desemnat castigator, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda un nou premiu respectivului Participant.

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. In cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei, castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Aceasta presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine inscrierile valide in Campanie conform celor descrise mai sus. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, din care va face parte si un notar public, la sediul Societatii Profesionale Notariale Legitimus din Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.87, et.2-3, sector.1, Bucuresti.

8.2. Toti participantii care au intrunit conditiile de participare vor intra automat in procesul de tragere la sorti realizat de catre Organizator si vor avea posibilitatea de a intra in posesia premiului. In cadrul Campanie vor fi disponibile 10 premii.

8.3 Pentru fiecare dintre premiile acordate in cadrul Campanie se vor extrage cate un castigator si trei rezerve.

8.4. In situatia putin probabila in care nu va exista nicio inscriere valida in Campanie, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului.

8.5. In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca participantul desemnat castigator nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata acestuia.

8.6. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus. 

 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2. Nu se accepta bonuri fiscale emise in afara perioadei Campaniei.

9.3. Pentru ca un  Participant in Campanie sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

9.4. In cazul in care vreunul dintre Participantii desemnati castigatori nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, ori refuza prezentarea informatiilor cerute, Organizatorul va decide invalidarea castigatorului initial si se va trece la urmatorul Participant valid. Daca procedura validarii rezervei nu va putea fi realizata, succesiv, pentru niciuna dintre acesteapremiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 9.5. Refuzul potentialului castigator Participant la Campanie, manifestat expres si echivoc, cu privire la comunicarea datelor sale cu caracter personal si a bonului fiscal in vederea validarii si atribuirii premiului ori furnizarea de date cu caracter personal eronate, incomplete sau ale altei persoane duce la invalidarea sa ca si castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

9.6. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar, acele premii nerevendicate ori invalidate din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

9.7. Premiile Campaniei vor fi acordate numai in conformitate cu prevederile acestui regulament. Acordarea premiilor catre castigatori se va face in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii acestora drept castigatori.

9.8. Organizatorul se obliga sa faca publice numele câştigătorilor Campaniei şi câştigurile acordate prin publicarea pe site-ul www.concurs.cristim.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maxim 30 zile de la data validarii acestora.

9.9. Acordarea premiilor se va face prin expedierea acestora la adresele indicate de catre castigatori, pe cheltuiala Agentiei, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor.

9.10. Premiile Campaniei vor fi predate catre castigatorii Campaniei pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acestia. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea si/sau predarea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea definitiva a dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) Participantii care sunt supecti de frauda (de exemplu, dar fara a se limita la cei care completeaza formularul cu date fictive).

9.12. In cazul in care un Participant este descalificat sau eliminat din Campanie, Organizatorul nu are obligatia de a publica acest lucru.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora, revin castigatorilor.

10.2. Participantilor la Campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei promotionale (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campania promotionala, eventuale cheltuieli efectuate pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale, tarife telefonice normale, referitoare la participarea la Campanie etc).

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

11.1. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii persoanelor fizice care au achizitionat produsele Organizatorului din gama Salam Sasesc Cris-Tim datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator si/sau societatile implicate in Campanie, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campanie contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului, etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campanie , Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

11.2. Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care Participantul nu poate fi contactat de catre Organizator sau Agentie sau de catre curieri pentru livrarea premiului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

11.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

 

11.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

11.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

11.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei, imaginea acesteia si/sau a Organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

11.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor cu caracter personal furnizate de catre Participanti.

11.8. Organizatorul/ Agentia nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

11.9. Dupa inmanarea premiului, conform Regulamentului, orice obligatie a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

11.10. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

11.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

11.12. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care sunt prelucrate datele lor cu caracter personal.

12.2. Organizatorul si Agentia vor prelucra datele cu caracter personal în calitate de operator, în scopul realizării intereselor sale legitime, precum si in scopul desfasurarii Campaniei, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/cererilor Participantilor.

12.3 Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operator de date cu caracter personal, prin intermediul Agentiei - operator de date cu caracter personal, in calitate de persoana imputernicita de Organizator. Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si pentru un termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea sa, precum si ulterior incheierii acesteia in cazul castigatorilor  premiilor pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat  in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora,  precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, dar numai dupa intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.concurs.cristim.ro.

 SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie , acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in juristictia carora  isi are sediul Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campanie  se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la finalul perioadei Campaniei.

14.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a derularii Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si desfasurarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de  14 zile calendaristice  de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial. cat si in baza solicitarii persoanelor interesate transmisa catre adresa de e-mail info@cristim.ro, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

Articolul 17. Regulamentul Oficial

17.1. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public astazi, 09.08.2023  in 1 exemplar original si 2 duplicate.

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Salam Sasesc - Mananci bine, te simti bine”

15 august 2023– 15 septembrie 2023

 

 

 1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de societatea CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL, cu sediul social in Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii nr. 661, judetul Prahova, numar de ordine in Registrul Comerţului J29/991/2000, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J29/991/2000, cod unic de inregistrare 13533870, cod de inregistrare fiscala RO13533870, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul agentiei Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582, (denumit in continuare "Imputernicitul").

 

Organizatorul si Agentia, in calitate de Operatori de date cu caracter personal, se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Agentia vor prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal.

Datele de contact ale Operatorilor, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, sunt urmatoarele:

CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL, Comuna Filipestii de Padure, Sat Filipestii de Padure, str. Garii nr. 661, judetul Prahova, email: info@cristim.ro

si

Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626

 

 1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorii vor colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Prenume
 2. Nume
 3. Adresa e-mail
 4. Telefon mobil
 5. Varsta, sub aspectul incadrarii in limita minima de 18 ani
 6. Adresa livrare premiu*
 7. CNP-ul*

* Aceste date sunt colectate doar castigatorilor.

 

 1. SCOPURILE PRELUCRARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Oraganizator  prin intermediul Agentiei,-imputernicitului in vederea:

 

Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. Organizatorul si Agentia nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European.

Daca Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie prelucrate in scopurile precizate, acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie intrucat aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta parte, datele de identificare sunt necesare in vederea desfasurarii Campaniei.

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Temeiul prelucrarii datelor de catre Operatori, respectiv Organizatorul si Agentia care prelucrează Datele cu Caracter Personal in numele Organizatorului, sunt:

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si pentru un termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea sa, precum si ulterior incheierii acesteia, exclusiv de catre Organizator – in calitate de Operator, in cazul castigatorilor  premiilor pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii. Exclusiv Organizatorul – in calitate de Operator, in cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal realizate anterior retragerii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul, in calitatea sa Operator, va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Agentia in calitatea sa de imputernicit al Organizatorului, Operator de date la randul sau, va sterge/distruge tpoate datele cu caracter personal ale Participantilor colectate de pe mijloacele de prelucrare si stocare, de indata, la expirarea celor 30 de zile de la finalizarea Campaniei..

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:


(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal.

 1. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Oragaizatorul, in calitate de Operator,are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND MINORILOR

Intrucat la Campanie nu pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorii, atat Organizatorul cate si Agentia, imputernicit al acestuia, se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. ALTE PREVEDERI

 In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Salam Sasec - Mananci bine, te simti bine”

15 august 2023 – 15 septembrie 2023

 

Campania se va desfasura in perioada 15 august 2023– 15 septembrie 2023, in urmatoarele de magazine Carrefour, Carrefour Express si Carrefour Market:

 

Cod Magazin

Magazin

Adresa

2

CHIAJNA

STR. COMPLEXULUI NR1 SAT CHIAJNA COM CHIAJNA ILFOV/ILFOV

3

ORHIDEEA

SPL INDEPENDENTEI NR 210 ORHIDEELOR/BUCURESTI

4

COLENTINA

SOS COLENTINA NR. 426-426A SECTOR 2, BUCURESTI BUCURESTI

5

BRASOV

CAL. BUCURESTI NR 107 BRASOV BRASOV

6

PLOIESTI

COM DN1B, COMUNA BLEJOI JUDETUL PRAHOVA BLEJOI/PRAHOVA

7

BANEASA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI NR.44A SECTOR 1 BUCURESTI-PLOIESTI

8

CONSTANTA

BD. TOMIS NR 91 CONSTANTA CONSTANTA

9

UNIRII

BD. CORNELIU COPOSU NR 2 SECTOR 3 BUCURESTI

10

CLUJ

STR. AVRAM IANCU ,NR 492-500, DN1, SAT FLORESTI, COM FLORESTI, CL FLORESTI/CLUJ

11

IASI FELICIA

STR. BUCIUM NR 36, BAZA 3 COMPLEX COMERCIAL FELICIA BUCIUM/IASI

12

BRAILA1

COM CHISCANI SAT VARSATURA CHISCANI/BRAILA

13

SUCEAVA1

SPL INDEPENDENTEI NR 210 UNIRII/SUCEAVA

15

PITESTI

SPL INDEPENDENTEI NR 210 BRADU/PITESTI

17

IASI ERA

STR. PACURARI NR 121, IASI                                IASI

18

FOCSANI

CAL. MOLDOVEI NR 32 FOCSANI JUD.VRANCEA

19

SIBIU

     DN1, KM 306, COM SELIMBAR, SAT SELIMBAR, SIBIU SELIMBAR/SIBIU

20

BUZAU

SOS VITAN BARZESTI NR 7A, SECTOR 4 UNIRII/BUZAU

22

ORADEA LOTUS

STR. NUFARULUI NR.30 NUFARULUI/ORADEA

23

SUPER BRASOV2

SPL INDEPENDENTEI NR 210 CRIS

24

BERCENI

BD. METALURGIEI NR 12-18 SECTOR 4 BUCURESTI

25

ORADEA ERA

CAL. ARADULUI NR 62 ORADEA ARADULUI/ORADEA

26

DROBETA

BD. ALUNIS ZONA AEROPORT DROBETA MEHEDINTI

27

COLOSSEUM

SOS CHITILEI, NR.284-286 SECTOR 1 BUCURESTI, SECTOR 1

28

BOTOSANI

STR. MIHAI EMINESCU NR 2 BOTOSANI

33

GALATI

BD. GEORGE COSBUC NR.251 GALATI

34

VULCAN

STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.88 SECTOR 5 BUCURESTI, SECTOR 1

35

TARGU JIU

STR. TERMOCENTRALEI NR.10, TARGU JIU JUD.GORJ

36

MEGAMALL

BD. PIERRE DE COUBERTIN NR.3-5, SECTOR 2 BUCURESTI, SECTOR 1

37

TIMISOARA6

SPL CALEA SAGULUI NR. 100                                TIMISOARA

38

PARKLAKE

STR. LIVIU REBREANU NR4 SECTOR 3 BUCURESTI

39

OBOR

STR. ZIDURI MOSI NR 23 SECTOR 2 BUCURESTI BUCURESTI

40

PIATRA NEAMT

BD. DECEBAL NR. 79                                NEAMT

41

VALCEA3

BD. REGELE FERDINAND NR 38 A RAMNICU VALCEA VALCEA

42

ROMAN

STR. MIHAI VITEAZU NR 3-5 ROMAN NEAMT

43

SATUMARE

DRM CAREIULUI, NR 3-5 SATU MARE SATU MARE

44

BAIAMARE

STR. STR.13 DECEMBRIE, NR.12 A, BD BUC ,NR 53,STR MARGEANULUI NR9 JUD.MARAMURES

45

CORBEANCA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI KM 20 BALOTESTI ILFOV

46

ZALAU

BD. MIHAI VITEAZUL, NR 58B ZALAU, JUD SALAJ ZALAU

50

SUPER VALCEA

STR. DOCTOR HACMAN, NR.29A JUDETUL VALCEA RAMNICU VALCEA

51

SUPER CAMPINA

STR. REPUBLICII NR.16-18 CAMPINA CAMPINA

53

SUPER PETROSANI

STR. STR. HORIA NR.7 PETROSANI PETROSANI

54

SUPER RESITA1

STR. FAGARASULUI NR.15 RESITA FAGARASULUI/RESITA

55

SUPER RESITA_NERA

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.1 1 DECEMBRIE

56

SUPER CARANSEBES

STR. MIHAI  VITEAZUL NR.18 CARANSEBES CARANSEBES

57

SUPER LUGOJ

STR. NICOLAE BALCESCU NR.5 LUGOJ LUGOJ

58

SUPER DEVA

BD. 22 DECEMBRIE NR.37 CENTRU ULPIA CENTER DEVA

59

SUPER SIMERIA

BD. AVRAM IANCU FN SIMERIA SIMERIA

61

SUPER SEVERIN

STR. HORIA NR.12 COMPLEX COMERCIAL DECEBAL SEVERIN

62

SUPER SANNICOLAU

STR. REPUBLICII NR.7                                SANNICOLAU

63

SUPER ARAD

STR. TUNARILOR, NR.1A ZONA BL.32-35 FALEZA SUD ARAD

65

SUPER ZALAU

STR. IULIU MANIU NR.25                                P-TA IULIU MANIU/ZALAU

67

SUPER SIGHET

STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR.23A                                SIGHETU MARMATIEI

68

SUPER DEJ

STR. UNIRII NR. 2                                DEJ

72

SUPER TIMISOARA

STR. CAROL TELBISZ NR.3                                TIMISOARA

74

SUPER PLOIESTI2

BD. REPUBLICII, NR.17-25 PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA

75

SUPER GORJULUI

BD. IULIU MANIU, NR.140 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

76

SUPER DRUMUL TABEREI

BD. DRUMUL TABEREI, NR.124 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

77

SUPER RAZOARE

SOS PANDURI, NR.71 SECTOR 5 BUCURESTI

79

SUPER DELFINULUI

SOS PANTELIMON, NR.249 BL.48, P, SECTOR 2 BUCURESTI, SECTOR 1

80

SUPER ALEXANDRIA

STR. LIBERTATII, NR.242 ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN

81

SUPER CLUJ2

STR. BUCEGI, NR.19 CLUJ NAPOCA CLUJ

82

SUPER CARAMFIL

STR. NICOLAE CARAMFIL NR.71-73, SECTOR 1 BUCURESTI, SECTOR 1

84

SUPER TARGOVISTE

BD. IULIU MANIU, NR.140 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

85

SUPER CLUJ3

CAL. DOROBANTILOR, FN CLUJ NAPOCA CLUJ

86

SUPER TARGOVISTE2

STR. TRICOLORULUI, NR.2 TARGOVISTE JUD.DAMBOVITA

88

SUPER PLOIESTI3

STR. 1 DECEMBRIE, NR.4 PLOIESTI RAMNICU VALCEA

89

SUPER GALATI

STR. BRAILEI,NR.17,CARTIER MAZEPA I COMPLEX COM.POTCOAVA DE AUR JUD.GALATI

90

SUPER CRAIOVA2

BD. 1 MAI, NR.78 CRAIOVA JUDET DOLJ

93

EXPR BUCURESTI SINCAI

BD. DRUMUL TABEREI, NR.124 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

94

SUPER TIMISOARA2

STR. BUREBISTA, NR.11, PARTER PIATA DACIA, TIMISOARA JUD.TIMIS

111

SUPER VETERANILOR

BD. IULIU MANIU, NR.78-80 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

112

SUPER MINIS

ALE BARAJUL DUNARII, NR.12A, SECTOR 3 BUCURESTI, SECTOR 1

113

SUPER GALATI2

     CARTIER MICRO19,UNITATEA NR.19 COMPLEX COMERCIAL MICRO 19 JUD.GALATI

114

SUPER TIMISOARA3

BD. DAMBOVITA, NR.49A TIMISOARA JUD.TIMIS

115

SUPER IULIUS MALL

BD. TUDOR VLADIMIRESCU FN COMPLEX TUDOR VLADIMIRESCU IASI

116

SUPER IASI4

STR. NASTASIE PANU NR.46 IASI

117

SUPER BUZAU

     PIATA DACIEI NR.1 JUDETUL BUZAU

118

SUPER BRAILA4

STR. MIHAI EMINESCU, NR.90 COMPLEX COMERCIAL DUNAREA BRAILA

119

SUPER PLOIESTI4

BD. REPUBLICII, NR.177,BLOC 10E PARTER+ETAJ, PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA

121

SUPER PITESTI

STR. VICTORIEI, NR.85 PARTER, PITESTI JUD.ARGES

122

SUPER BRASOV3

CAL. BUCURESTI, NR.71 PLOIESTI BRASOV

123

SUPER GALATI3

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.7S1 JUD.GALATI

124

SUPER GALATI4

BD. BRAILEI, NR.220                                JUD.GALATI

125

SUPER CULTURAL

BD. ALEXANDRU OBREGIA NR.31, BLOC 15, SECTOR 4 BUCURESTI, SECTOR 1

126

EXPR BACAU PIATA CENTRALA

STR. DRUMBAVEI, NR.3 (2) BLOC 4, SC.A, PARTER, BACAU BACAU

129

SUPER VASLUI

STR. STEFAN CEL MARE, NR.82 VASLUI JUDET VASLUI

130

SUPER CONSTANTA2

STR. STEFAN CEL MARE NR 72                                CONSTANTA

131

EXPR CONSTANTA ALEEA ALBATROS

ALE ALBATROS NR.4 BL.AAV23 RDC (PIATA CET) CONSTANTA CONSTANTA

132

SUPER CONSTANTA7

BD. 1 DECEMBRIE, NR.10                                JUDETUL CONSTANTA

134

SUPER CONSTANTA5

STR. CISMELEI NR.8 CONSTANTA CONSTANTA

135

EXPR CONSTANTA CISMELEI

STR. CISMELEI NR.16 CONSTANTA (TOMIS4) CONSTANTA

137

SUPER BACAU4

STR. REPUBLICII, NR.74                                BACAU

138

SUPER BUZAU3

STR. LT.CONSTANTIN GODEANU NR.5 JUDETUL BUZAU

139

SUPER MOINESTI

STR. TUDOR VLADIMIRESCU, BL.5 SC.A, MOINESTI BACAU

140

SUPER IASI5

STR. SALCIILOR, NR.8, BL.828 TRONSON II SI III, IASI IASI

141

SUPER PIATRA NEAMT

BD. TRAIAN NR. 82 (FOST 130) PIATRA NEAMT D.ANGHEL

143

SUPER BRASOV4

BD. GRIVITEI NR.77,79,81,83 SI STR.13 DECEMBRIE NR.15, BL.1 BRASOV

144

SUPER BACAU5

STR. MARASESTI NR.114 BACAU BACAU

145

SUPER SLATINA

STR. ALEXANDRU I CUZA, NR. 20 SLATINA , JUDETUL OLT JUDETUL OLT

146

SUPER MIOVENI

BD. BD. DACIA+STR. POSTEI, BL. D1 PARTER, MIOVENI ARGES

147

SUPER TARGU MURES

     PIATA VICTORIEI NR.14 CENTRUL COMERCIAL MURES MALL JUDETUL MURES

149

SUPER VALCEA2

STR. CALEA LUI TRAIAN NR.127 RAMNICU VALCEA VALCEA

150

SUPER TARGU MURES2

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.2017 TARGU MURES MURES

151

SUPER TARGU JIU1

CAL. EROILOR NR.6 TARGU JIU JUD.GORJ

152

SUPER PLOIESTI6

STR. INELULUI NR.3 PLOIESTI JUDET PRAHOVA

153

SUPER DROBETA2

BD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.265 SCARA 6, DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI

155

SUPER DROBETA3

BD. REVOLUTIEI 16-22DECEMBRIE1989 NR.19, DROBETA-TURNU SEVERIN MEHEDINTI

156

SUPER CRANGASI

CAL. CRANGASI NR.87 SECTOR 6 BUCURESTI, SECTOR 1

158

SUPER BUZAU4

BD. UNIRII BLOC B11 BUZAU JUDETUL BUZAU

159

SUPER BRASOV5

BD. VICTORIEI NR.4 BRASOV

160

EXPR TIMISOARA PIATA 700

STR. CORIOLAN BREDICEANU NR.6, TIMISOARA JUD.TIMIS

161

SUPER PREDEAL

STR. MIHAIL SAULESCU NR.111, PREDEAL JUDETUL PRAHOVA

162

SUPER BRASOV6

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR.10, BRASOV BRASOV

163

SUPER TARGU JIU2

STR. ECATERINA TEODOROIU NR.19 TARGU JIU JUD.GORJ

166

SUPER BRASOV7

STR. TRAIAN NR.4 BRASOV

167

SUPER BRASOV8

STR. 13DECEMBRIE NR.55,57,59 SI STR.AUREL VLAICU NR.112,110, BRASOV

168

EXPR BUCURESTI GREEN COURT

STR. GARA HERASTRAU NR.4C, SECTOR 2 BUCURESTI, SECTOR 1

169

EXPR SIBIU PIATA RAHOVA

STR. RAHOVEI NR.45 SIBIU

171

SUPER CLUJ5

STR. EROILOR NR.13 FLORESTI CLUJ

172

SUPER TARGU JIU 3

STR. UNIRII NR.2C, TARGU JIU JUD.GORJ

173

SUPER TIMISOARA5

STR. URANUS NR.9 COLT CU S..CRISTALULUI 9,11,13 TIMIS

175

SUPER TARGU JIU 4

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR70A NR.19 TARGU JIU TARGU JIU

176

SUPER TIMISOARA7

BD. CETATII NR. 1A, TIMISOARA, JUD TIMIS TIMISOARA

177

EXPR CRAIOVA NICOLAE IORGA

BD. NICOLAE IORGA NR. 122-124, BL A44-A45, CRAIOVA, JUD. DOLJ JUDET DOLJ

179

SUPER CRAIOVA4

AUT CALEA BUCURESTI NR. 40-42-44, P3, P4, P5, CRAIOVA, JUD. DOLJ JUDET DOLJ

181

SUPER CHILIA VECHE

BD. STR. CHILIA VECHE NR. 2, BUCURESTI SECTOR 6 BUCURESTI

182

SUPER TIMISOARA8

STR. 1 DECEMBRIE, BD. EROILOR DE LA TISA NR. 22, JUD. TIMIS JUD.TIMIS

183

SUPER CRAIOVA5

BD. OLTENIA NR 1E CRAIOVA JUDET DOLJ

185

SUPER CRAIOVA7

STR. CALEA BUCURESTI NR 51B CRAIOVA JUD DOLJ JUDET DOLJ

186

SUPER FILIASI

STR. RACOTEANU NR 170 BLOC 15-16 FILIASI JUD.DOLJ

187

EXPR CLUJ OBSERVATORULUI

STR. OBSERVATORULUI NR 109A CLUJ NAPOCA CLUJ

189

EXPR CLUJ MINERVA

STR. BUCEGI NR. 7, CLUJ NAPOCA                                CLUJ

190

EXPR CLUJ DIANA

STR. LACRAMIOARELOR NR. 2, CLUJ NAPOCA CLUJ

192

EXPR BUZAU CARAGIALE

BD. UNIRII BI P0-P1                                BUZAU

193

SUPER BAICOI

STR. REPUBLICII NR 107 BAICOI JUDETUL PRAHOVA

194

SUPER STEFANESTI

COM STEFANESTII DE JOS TARLA 41 ILFOV

196

SUPER BOTOSANI3

STR. ARMEANA NR2 BL 10-11-12 .

197

EXPR BOTOSANI MIHAI EMINESCU

BD. MIHAI EMINESCU NR 48                                .

198

SUPER LUGOJ2

STR. BUCEGI LUGOJ JUD.TIMIS LUGOJ

199

SUPER NAVODARI1

STR. ALBINELOR NR.13 NAVODARI JUDETUL CONSTANTA

203

SUPER GIROC

CAL. TIMISOAREI NR.1 GIROC JUD TIMIS JUDET TIMIS

204

SUPER NAVODARI2

STR. ALBINELOR NR.9 NAVODARI CONSTANTA

205

SUPER BOLDESTI

STR. STADIONULUI NR.60                                JUDETUL PRAHOVA

206

SUPER VASLUI2

STR. TRAIAN NR.64-66 VASLUI JUDET VASLUI

207

EXPR CLUJ NICOLAE TITULESCU

BD. NICOLAE TITULESCU NR.4 CLUJ NAPOCA CLUJ

208

SUPER CALAN

STR. INDEPENDENTEI NR 17 CALAN JUD HUNEDOARA JUD.HUNEDOARA

209

SUPER STEFANESTI DE ARGES

STR. COASTA CAMPULUI NR 56B STEFANESTI JUD.ARGES

210

EXPR BUCURESTI UIOARA

STR. UIOARA NR 15 SECTOR 4 BUCURESTI

211

SUPER FAGARAS

STR. PARCULUI NR 5 NR.4 BRASOV

212

EXPR CLUJ AUREL VLAICU

STR. AUREL VLAICU NR 1 CLUJ NAPOCA CLUJ

213

SUPER TARGU FRUMOS

STR. STEFAN CEL MARE NR 2 IASI IASI

215

SUPER TIMISOARA9

STR. MURES FN, TIMISOARA JUT TIMIS JUD.TIMIS

216

SUPER SLATINA2

     INTERSECTIA VAILOR NR 10 STR. ELENA DOAMNA NR 20 JUDETUL OLT

218

SUPER CLUJ13

STR. STATIA CF CLUJ NAPOCA CLADIRE CALATORI, POZ 1 SI 2 CLUJ

219

SUPER SLATINA3

STR. CRISAN NR 1A SLATINA , JUDETUL OLT JUDETUL OLT

220

EXPR IASI CIRIC

STR. STRADELA CIRIC NR, 2 JUDETUL IASI IASI

221

SUPER VALEA CALUGAREASCA

STR. VALEA CALUGAREASCA NR 217B PRAHOVA JUDETUL PRAHOVA

223

SUPER SIRIA

STR. REGIMENT 85 INFANTERIE, NR.185-186,COMUNA SIRIA, ARAD ARAD

224

SUPER BERCENI2

COM BERCENI TARLA 7, PARCELA 22/3/4/ ILFOV

225

SUPER GALATI6

STR. NAVELOR, NR. 5, BLOC SIRET 1 SC. 1-2, PARTER JUD.GALATI

226

EXPR BUCURESTI FUNDENI

SOS FUNDENI NR 159 SECTOR 2 BUCURESTI

228

SUPER ROMAN2

BD. STR. SUCEDAVA NR. 133 - 139, ROMAN, JUDETUL NEAMT JUD.NEAMT

230

SUPER COSMOPOLIS

SOS SOSEAUA DE CENTURA NR 50 INCINTA COMPLEX COSMOPOLIS ILFOV

232

SUPER IASI9

STR. CIURCHI NR 146-150 PARTER, JUDETUL IASI IASI

233

EXPR HUNEDOARA CASIAN 2

BD. DACIA NR 6BIS,COMPLEXUL GAMBRINUS JUD.HUNEDOARA

234

EXPR CLUJ DUNARII

STR. DUNARII NR 26 JUDETUL CLUJ CLUJ

235

EXPR ARAD PIATA AVRAM IANCU

STR. PIATA AVRAM IANCU NR 18 ARAD ARAD

236

SUPER PASCANI

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR 62-64 PASCANI IASI

237

SUPER MARGHITA

STR. 1 DECEMBRIE 1918 JEAN CALVIN BIHOR

238

EXPR IASI PACURARI

SOS PACURARI NR 23 JUDETUL IASI IASI

240

SUPER BISTRITA2

CAL. MOLDOVEI NR.13 JUD.BISTRITA NASAUD

241

EXPR BAIA MARE BD. TRAIAN

BD. TRAIAN NR. 3, PARTER BAIA MARE, JUD.MARAMURES

242

EXPR TIMISOARA PIATA TRAIAN

STR. PIATA TRAIAN NR 7, PARTER JUD.TIMIS

243

SUPER HARLAU

STR. GHEORGHE DOJA NR. 4 LOC HARLAU IASI

244

SUPER SANMARTIN

COM SANMARTIN NR. 101, BIHOR BIHOR

246

SUPER BACAU6

STR. MARASESTI NR.98 BACAU BACAU

247

SUPER NOJORID

COM NOJORID, NR 93 JUDETUL BIHOR BIHOR

248

EXPR BUCURESTI DOROBANTI

CAL. DOROBANTI NR 102-110 BL 2, SECTOR 1 BUCURESTI

250

SUPER CRAIOVA8

STR. TABACI NR 2 PIATA 1 MAI JUDET DOLJ

251

EXPR SLATINA PRIMAVERII

STR. PRIMAVERII NR 8 JUDETUL OLT JUDETUL OLT

252

SUPER IASI10

SOS BUCIUM NR 17 JUDETUL IASI IASI

253

SUPER SLOBOZIA1

STR. DECEBAL JUDETUL IALOMITA JUDETUL IALOMITA

254

EXPR BUCURESTI APUSULUI

STR. DRUMUL BACRIULUI, NR. 36D COMUNA CHIAJNA, SAT ROSU, IF

255

SUPER CAJVANA

STR. CAJVANA NR 523 JUDETUL SUCEAVA SUCEAVA

258

SUPER NADLAC

STR. PIATA UNIRII NR. 4,NR.6, NR.6A ARAD ARAD

260

EXPR IASI TATARASI

STR. TATARASI NR 73-75 JUDETUL IASI IASI

261

EXPR FIENI RUNCULUI

STR. RUNCULUI NR 29 JUDETUL DAMBOVITA JUD.DAMBOVITA

262

EXPR CLUJ FLORESTI STEJARILOR

COM FLORESTI, SAT FLORESTI CLUJ CLUJ

264

EXPR BUCURESTI UVERTURII

BD. UVERTURII NR 85 BLOC O14, PARTER, SECTORUL 6 BUCURESTI

265

EXPR ARAD SIGHISOARA

STR. STR. SIGHISOARA NR. 6, MUNICIPIUL ARAD JUD.ARAD

266

EXPR SLOBOZIA MATEI BASARAB

STR. MATEI BASARAB, SLOBOZIA JUDETUL IALOMITA JUDET IALOMITA

270

SUPER DANCU

STR. STR. DACILOR, NR. 44 B, LOCALITATEA DANCU, JUD IASI IASI

271

EXPR GALATI BRAILEI

BD. BRAILEI, BL R3, PARTER, GALATI GALATI

272

EXPR GALATI TIGLINA

STR. STR. BRAILEI BL A3, PARTER GALATI GALATI

273

EXPR DEVA 22 DECEMBRIE

STR. 22 DECEMBRIE NR 13 MUN DEVA JUD.HUNEDOARA

274

EXPR CLUJ FLORILOR/CETATII

COM FLORESTI, SAT FLORESTI, CLUJ CLUJ

276

EXPR PECHEA GALATI

STR. STR. GALATI, COMUNA PECHEA, JUDETUL GALATI GALATI

278

EXPR IVESTI IEREMIA GRIGORESCU

STR. IEREMIA GRIGORESCU NR. 594, JUDETUL GALATI GALATI

280

EXPR BAILE FELIX PRIMAVERII

STR. PRIMAVERII NR 18C SANMARTIN, JUD BIHOR BIHOR

281

EXPR BACAU PRIETENIEI

STR. PRIETENIEI NR 14 JUDETUL BACAU JUDET VASLUI

282

EXPR GALATI OLTULUI

BD. STR. OLTULUI, NR. 36 MUNICIPIUL GALATI GALATI

283

SUPER GILAU

STR. PRINCIPALA NR 229 SAT GILAU, COM GILAU, JUD CLUJ CLUJ

284

EXPR TIMISOARA12 TORONTALULUI

CAL. TORONTALULUI NR 53 TIMISOARA TIMISOARA

285

EXPR FLORESTI AVRAM IANCU

STR. STR. AVRAM IANCU NR. 454 COMUNA FLORESTI, SAT FLORESTI CLUJ

286

EXPR BUCURESTI SOS. ORHIDEELOR

SOS ORHIDEEA NR 15 A, SECTOR 6 BUCURESTI

287

EXPR BUCURESTI BUSINESS PARK

STR. MENUELTULUI NR 1 SECTOR 1 BUCURESTI

289

SUPER ORADEA4

BD. STR. REPUBLICII NR. 30, SUBSOL ORADEA JUDET BIHOR

290

EXPR ORADEA XENOPOL

STR. XENOPOL NR 39 ORADEA, BIHOR JUDET BIHOR

295

EXPR PITESTI FRATII GOLESTI

STR. FRATII GOLESTI, NR 61, BL S9A, PITESTI ARGES

298

EXPR PITESTI ALUNULUI

STR. ALUNULUI NR. 27, BL. C17 PITESTI, JUD. ARGES ARGES

299

EXPR PITESTI MARACINENI

STR. MARACINENI NR 468A JUDETUL ARGES JUD.ARGES

302

EXPR CRAIOVA GENERAL MAGHERU

STR. GENERAL MAGHERU NR. 130 CRAIOVA, JUDETUL DOLJ JUDET DOLJ

304

EXPR BUCURESTI GLOBALWORTH

STR. GARA HERASTRAU NR.4C, SECTOR 2 BUCURESTI

306

EXPR BUCURESTI ROTAR PARK

BD. IULIU MANIU NR 244J SECTOR3 BUCURESTI

308

EXPR PITESTI BUSINESS FORUM

STR. I.C BRATIANU NR 48-52 PARTER, SPATIU 3, ARGES ARGES

309

EXPR CLUJ ALBINI

STR. SEPTIMIU ALBINI NR.140-142-144 JUDETUL CLUJ CLUJ

310

EXPR BUCURESTI C-TIN BRANCUSI

STR. CONSTANTIN BRANCUSI NR 23 BLOC T4-T5, PARTER, BUCURESTI BUCURESTI

311

EXPR IASI DACIA

BD. DACIA NR 61-63 BL DD 8-9, PARTER IASI

312

SUPER CALIMANESTI

STR. CALEA LUI TRAIAN NR.824 RAMNICU VALCEA VALCEA

313

SUPER GALATI 11

ALE GORUNULUI NR 6C, COMPLEX COMERCIAL, JUD GALATI JUD.GALATI

315

EXPR IASI NICOLINA

SOS NICOLINA NR 116 BL. 1011, SC. TR. I, PARTER, IASI

316

EXPR COSMOPOLIS2

STR. EUROPA NR 9BIS COMUNA STEFANESTII DE JOS ILFOV

317

SUPER VALEALUPULUI

STR. STR. DACILOR, NR. 44 B, LOCALITATEA DANCU, JUD IASI IASI

319

EXPR SIBIU REVOLUTIEI

STR. RAHOVEI NR.45 SIBIU

320

SUPER TG MURES VOINICEILOR

STR. VOINICENILOR NR. 52, TA TARGU MURES MURES

322

SUPER TIMISOARA14

STR. STR PERLEI NR 16 A, TIMISOARA, JUDETUL TIMIS TIMIS

323

SUPER SIBIU4

STR. TIBERIU RICCI, NR. 1 SC. A, ET. PARTER, AP. 1 SIBIU

325

EXPR ORADEA6 REPUBLICII

STR. . REPUBLICII, NR. 1, ORADEA, JUD BIHOR JUDET BIHOR

327

EXPR BRASOV12 MURESANILOR

STR. STR. SFANTUL IOAN, NR. 2, PARTER, AP 1, JUD BRASOV BRASOV

328

EXPR BUC MARIO PLAZA

CAL. DOROBANTILOR, NR. 172 SECTOR 1 BUCURESTI

329

EXPR IASI GEMI

CAL. GALATII NR. 5-9, BLOC F3A PARTER, JUDETUL IASI IASI

330

EXPR BRASOV13 GRANDIS

STR. STEFAN BACIU NR. 64 BRASOV BRASOV

331

EXPR BUCURESTI PETRU RARES

STR. STR. PETRU RARES, NR. 5-9, BUCURESTI BUCURESTI

332

SUPER HUSI

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR 19 HUSI, JUD VASLUI JUDET VASLUI

335

EXPR CLUJ21 STEINHARDT

STR. NICOLAE STEINHARDT NR. 2-4, BLOC B-C, PARTER, CLUJ-NAPOCA CLUJ

336

EXPR CONSTANTA MANGALIEI

SOS MANGALIEI NR 74 CONSTANTA CONSTANTA

338

SUPER TIMISOARA15

STR. BUCOVINEI NR 47 JUDETUL TIMIS TIMIS

339

EXPR BISTRITA IMP TRAIAN

STR. IMPARATUL TRAIAN 57B BISTRITA JUD.BISTRITA NASAUD

340

EXPR IASI COSTACHE NEGRI

STR. COSTACHE NEGRI NR 12 BL G3 PARTER, , AP. SPATIU IASI

341

EXPR BRASOV14 BABES

STR. LIVIU BABES NR 3 BRASOV BRASOV

342

EXPR CLUJ OPERA

STR. BABA NOVAC NR 19, PIATA STEFAN CEL MARE NR 18 CLUJ

343

EXPR ALEXANDRIA LIBERTATII

STR. LIBERTATII BL L7-L8 ALEXANDRIA TELEORMAN

344

EXPR BRASOV VLAHUTA

STR. VLAHUTA, NR. 2, BRASOV BRASOV BRASOV

345

EXPR FLORESTI A.I.408

STR. AVRAM IANCU 408J FLORESTI CLUJ

346

EXPR BUC GIURGIULUI

SOS GIURGIULUI NR. 125 BLOC 4A BUCURESTI B

347

EXPR HUSI VICTORIEI

STR. VICTORIEI, HUSI JUDETUL VASLUI VASLUI

348

EXPR SIBIU MAGNOLIA

CAL. SURII MICI FN, MAGNOLIA RESIDENCE, IMOBIL B6, SIBIU SIBIU

349

EXPR SIBIU MIHAI VITEAZU

STR. MIHAI VITEAZU NR 5 JUDETUL SIBIU SIBIU

350

EXPR CLUJ A. VLAICU8

STR. AUREL VLAICU NR 8 CLUJ-NAPOCA CLUJ

351

EXPR DEVA 1 DEC 1918

BD. 1 DECEMBRIE 1918 DEVA JUD.HUNEDOARA

352

SUPER IASI NICIMAN

STR. NICIMAN NR 2 JUD IASI IASI

353

EXPR CLUJ FLORESTI81

CAL. FLORESTI NR 81 JUDETUL CLUJ CLUJ

354

EXPR ZALAU M.VITEAZU

STR. MIHAI VITEAZU NR 17 ZALAU JUDETUL SALAJ

355

EXPR SIBIU ION MOGA

STR. DR. ION MOGA NR 1B SIBIU SIBIU

356

EXPR BUC ION CAMPINEANU

STR. ION CAMPINEANU NR 11 BUCURESTI BUCURESTI

357

EXPR BUC 1 DEC 1918

STR. 1 DECEMBRIE 1918, SECTOR 3 BUCURESTI BUCURESTI

358

EXPR PREJMER

STR. MAGAZINULUI 509 BRASOV BRASOV

359

EXPR BUC TOWER RESIDENCE

SOS SALAJ NR 315-323 SECTOR 5 BUCURESTI

360

EXPR BUC ION MIHALACHE

BD. ION MIHALACHE NR 106 BL 84 PARTER BUCURESTI

361

EXPR BUC VICTORIEI 155

STR. CALEA VICTORIEI 155 BUCURESTI BUCURESTI

362

EXPR BRASOV MANIU

STR. IULIU MANIU NR 43 BRASOV BRASOV

363

EXPR HUSI STEFAN

STR. STR. STEFAN CEL MARE NR. 23 HUSI VASLUI

364

EXPR TIMISOARA PROTOPOP

BD. TAKE IONESCU NR 46B TIMISOARA JUD.TIMIS

365

EXPR PLOIESTI DOJA

STR. GHEORGHE DOJA NR 101 C PLOIESTI JUDETUL PRAHOVA

366

SUPER BUC VICTOR BRAUNER

CAL. VICTOR BRAUNER, NR. 29 BUCURESTI, SECTOR 3 BUCURESTI

367

EXPR BUC PANDURI

SOS SOS. PANDURI, NR. 1, BLOC P33 BUCURESTI BUCURESTI

368

EXPR BUC CHITILEI

SOS CHITILEI 242C, BL CORP C8 SECTOR 1 BUCURESTI

369

EXPR BRASOV D.ANGHEL

STR. DIMITRIE ANGHEL BRASOV BRASOV

370

EXPR GHIMBAV

STR. ORHIDEEI FN NR 1 LOC. GHIMBAV, JUD. BRASOV. BRASOV

371

EXPR IASI CHIMIEI

BD. CHIMIEI NR 101 JUDETUL IASI IASI

372

EXPR BUC IULIU MANIU

BD. IULIU MANIU NR 16 BLOC 14, SCARA D, PARTER BUCURESTI

373

EXPR ALBA IULIA REVOLUT

STR. REVOLUTIEI 1989 NR 12B ALBA IULIA JUD.ALBA

374

EXPR BUC AQUA CITY

BD. IULIU MANIU NR 244J SECTOR3 BUCURESTI

375

EXPR ORADEA DACIA

BD. DACIA NR 60 ORADEA JUDET BIHOR

376

EXPR SUCEAVA JUPITER

ALE JUPITER NR 47 SUCEAVA UNIRII/SUCEAVA

377

EXPR DROBETA

CAL. TORONTALULUI NR 53 TIMISOARA TIMISOARA

378

EXPR CLUJ SCORTARILOR

STR. SCORTARILOR NR 12 CLUJ CLUJ

379

EXPR BUCURESTI UNIRII

BD. UNIRII NR 21 BUCURESTI BUCURESTI

380

SUPER BUC LUNCA CERNEI

ALE LUNCA CERNEI NR 6A BUCURESTI, SECTOR 6 BUCURESTI

381

EXPR GALATI PIERSICULUI

STR. PIERSICULUI NR J12 GALATI GALATI

382

EXPR TG MURES CUTEZANTEI

STR. STR. CUTEZANTEI, NR. 21                                TG MURES

383

EXPR BUC METALURGIEI

BD. METALURGIEI NR 132, CARTIERUL SOLAR, BLOC A, DEMISOL, SECT 4 BUCURESTI

384

EXPR FLORESTI STEJARI 66

STR. STEJARILOR, NR. 66 JUDETUL CLUJ CLUJ

385

EXPR CLUJ BRADUTULUI

STR. BRADUTULUI NR. 25, CLUJ-NAPOCA CLUJ CLUJ

386

EXPR BUC GURA PUTNEI

STR. GURA PUTNEI 52-54 BUCURESTI BUCURESTI

387

EXPR BUCURESTI CLOUD9

SOS PIPERA NR. 61, BLOC 1, ETAJ P+M, AP. SP. COM., SECTOR 2 BUCURESTI

803

805 BACAU 2

STR. MIORITEI NR 27 BACAU

804

308 BRAILA 2

STR. TRANSILVANIEI NR 1-5 BRAILA

807

102 FLOREASCA

STR. B. VACARESCU 154-158 BUCURESTI SECTOR 2 BUCURESTI

808

104 DR. TABEREI

STR. BRASOV 23A BUCURESTI SECTOR 6 BUCURESTI

809

209 OLTENITA

STR. CUZA VODA NR 131 OLTENITA JUD CALARASI JUDETUL CALARASI

815

204 GIURGIU

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR 88 GIURGIU GIURGIU

816

505 DEVA

CAL. ZARANDULUI DEVA DEVA

817

509 PETROSANI

STR. 1 DECEMBRIE 1918 135 PETROSANI PETROSANI

818

801 IASI

STR. ARCU 29 IASI IASI

819

607 BAIA MARE 1

STR. GEORGE COSBUC 18 BAIA MARE BAIA MARE

820

608 BAIA MARE HOFFER

STR. MARASESTI NR 4 BAIA MARE BAIA MARE

822

208 SLATINA 1

STR. CORNISEI SLATINA SLATINA

823

203 PLOIESTI

STR. LIBERTATII PLOIESTI PLOIESTI

825

413 MEDIAS

STR. CARPATI 1-7 MEDIAS JUD.SIBIU

826

501 TIMISOARA SPITAL

BD. LIVIU REBREANU 145-147 TIMISOARA TIMISOARA

828

206 VALCEA

STR. T. VLADIMIRESCU RM VALCEA JUDET VALCEA

829

821 SEBES

STR. DECEBAL NR1 SEBES                              

830

506 ARAD SPAR

STR. STEFAN CEL MARE 54 ARAD JUD.ARAD

832

527 ARAD ZIRIDAVA

BD. REVOLUTIEI 39-40 ARAD ARAD

834

218 CAMPULUNG

STR. I.C. BRATIANU NR 8 CAMPULUNG                              

836

808 ONESTI

STR. MARASESTI 15 ONESTI, JUD BACAU BACAU

838

514 ORADEA PLAZA

 PIATA CETATII NR 1 ORADEA JUDETUL BIHOR

839

601 BISTRITA

STR. GARII 48 BISTRITA NASAUD JUD.BISTRITA NASAUD

840

406 BRASOV ZORILOR

STR. ZORILOR NR 4 BRASOV BRASOV

841

411 BRASOV COSMOS

STR. URANUS 1 BRASOV BRASOV

843

415 BRASOV STAR

STR. NICOLAE BALCESCU 62 BRASOV BRASOV

844

419 RASNOV

CAL. BRASOVULUI RASNOV BRASOV

845

111 CITY MALL

SOS OLTENITEI 4A BUCURESTI SECTOR 4 BUCURESTI

848

115 DOROBANTI

CAL. DOROBANTILOR 31-33 BUCURESTI SECTOR 1 BUCURESTI

849

EXPR BUCURESTI DRISTORULUI

STR. DRISTORULUI 91-95 BUCURESTI BUCURESTI

850

124 PROMENADA

BD. FLOREASCA 246B BUCURESTI SECTOR 1 BUCURESTI

851

126 MINIS

CAL. BARAUL DUNARII 12A BUCURESTI SECTOR 3 BUCURESTI

852

131 FERDINAND

BD. FERDINAND I 118 BUCURESTI BUCURESTI

854

EXPR BUCURESTI GARA DE NORD

STR. GARA DE NORD 1-3 BUCURESTI BUCURESTI

855

508 RESITA

BD. REPUBLICII 5-7 RESITA RESITA

856

704 CLUJ CENTRAL

 REGELE FERDINAND 22-26 CLUJ NAPOCA CLUJ NAPOCA

857

708 TURDA

STR. REPUBLICII 13-14 TURDA JUDETUL CLUJ CLUJ

858

713 CLUJ ZORILOR

STR. PASTEUR 15-77 CLUJ NAPOCA CLUJ

860

312 MANGALIA

STR. PORTULUI 44A MANGALIA JUDETUL CONSTANTA

861

318 CONSTANTA TOMIS

BD. TOMIS 235 CONSTANTA JUDETUL CONSTANTA

862

319 CONSTANTA DOMO

STR. RASCOALA DIN 1907 CONSTANTA JUDETUL CONSTANTA

863

320 CERNAVODA

STR. CARAMIZII NR.2 CERNAVODA JUDETUL CONSTANTA

864

310 GALATI MACEDONA

STR. MACEDONA 5 GALATI JUD.GALATI

865

314 GALATI WINMARKT

STR. DOMNEASCA 24 GALATI JUD.GALATI

866

510 HATEG

     PIATA UNIRII 2 HATEG JUDET HUNEDOARA

867

811 IASI ALEXANDRU

 PIATA VOIEVOZILOR NR 1 IASI IASI

869

EXPR OTOPENI AIRPORT

CAL. BUCURESTILOR NR224E OTOPENI ILFOV ILFOV

871

205 ORSOVA

STR. 1 DECEMBRIE 1918 ORSOVA Mehedinti

872

714 TG MURES DAMBU

BD. 1848 NR 46A                                TARGU MURES

875

818 PIATRA NEAMT 2

BD. DECEBAL 3 PIATRA NEAT PIATRA NEAMT JUD.NEAMT

876

216 SLATINA 2

ALE MUNCII 2 SLATINA SLATINA

877

417 SINAIA

BD. CAROL NR 41 CENTRU COMERCIAL CARPATI                              

878

EXPR SIBIU PAPIU ILARIAN

STR. PAPIU ILARIAN 2 SIBIU SIBIU

879

EXPR SIBIU AVRAM IANCU

STR. AVRAM IANCU 1-3 SIBIU SIBIU

880

405 SIBIU VICTORIEI

BD. VICTORIEI 42 SIBIU SIBIU

882

809 FALTICENI

STR. REVOLUTIEI 1 FALTICENI JUDET SUCEAVA

883

529 TIMISOARA RANETI

STR. GH RANETI NR 28 TIMISOARA TIMISOARA

884

307 TULCEA

STR. BABADAG 159 TULCEA TULCEA

885

207 VALCEA MALL

CAL. LUI TRAIAN 121 RAMNICU VALCEA RAMNICU VALCEA

3047

TGMURES4

STR. CALEA SIGHISOAREI ,TARGU MURES JUDETUL MURES JUDETUL MURES

3048

BRASOV9

BD. 15 NOIEMBRIE NR 78 JUDETUL BRASOV BRASOV

3049

TARGOVISTE

BD. REGELE CAROL I , NR 51 TARGOVISTE DAMBOVITA

3050

SF GHEORGHE

STR. LUNCA OLTULUI NR 10-13 JUD COVASNA COVASNA

3051

BARLAD3

BD. REPUBLICII NR 320 BARLAD JUDETUL VASLUI JUDET VASLUI

3052

PLOIESTI DEMOCRATIEI

SPL LUPENI NR 101-187; 90-126 PLOIESTI, PRAHOVA JUDET PRAHOVA

 

 

 

Descarca aici Regulamentul Autentificat.